Als je definitief hebt besloten om lid te worden van de A.V. Maasrunners dien je het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen.

  • Dit kan on-line op deze pagina.
  • Een andere mogelijkheid is het formulier hier te downloaden, te printen en daarna ingevuld af geven aan een van de trainers.
  • Ofwel één van trainers overhandigt je een aanmeldingsformulier, waarna je het invult en retourneert aan een van de trainers.

Het aanmeldingsformulier hoeft pas ingeleverd te worden ná een kennismakingsperiode van 4 weken.

Contributie

De contributie wordt halfjaarlijks in rekening gebracht. Er wordt een gezinskorting verleend indien meerdere gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, lid zijn of worden van A.V. Maasrunners.
Met ingang van 1 januari 2016 is de Maasrunners contributie €6,00 per maand; volgende leden in een gezin krijgen €1,00 per maand korting.
De actuele bedragen van de bondscontributie van de Atletiek Unie en de wedstrijdlicentie zijn te vinden op de site van de Atletiekunie.

Voor het betalen van de contributie ontvang je van de penningmeester een nota. De vervaldata zijn: 28 februari (1e halfjaar) en 31 augustus (2e halfjaar).
Indien van toepassing ontvang je van de penningmeester op deze nota tevens de te betalen bedragen voor bijkomende kosten zoals kosten van de wedstrijdlicentie (eenmalig per jaar), de Atletiekunie bondscontributie (eenmalig per jaar) en eventuele andere kosten.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer NL29RABO0117598259, ten gunste van “Penningmeester A.V. Maasrunners” met vermelding van je naam.
Bij achterstand in de betaling van de contributie ontvang je van de penningmeester een herinnering. Als daarop géén betaling volgt, ontvang je een aanmaning. Wanneer aan deze aanmaning niet tijdig wordt voldaan, moet rekening worden gehouden met royement.

Algemene ledenvergadering

Een keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarvoor elk lid een uitnodiging ontvangt.
Bij deze uitnodiging ontvang je de notulen van de vergadering van het afgelopen verenigingsjaar en ook de agenda van de komende vergadering. Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf schriftelijk worden ingediend of tijdens het betreffende agendapunt worden gesteld.
Eventuele kandidaatstellingen voor een bestuursfunctie dienen vóóraf aan de vergadering te worden ingediend. Als de agenda en de rondvraag het toelaten, zal de vergadering zo kort mogelijk worden gehouden, zodat er tijd overblijft om nog een uurtje gezellig bij elkaar te zitten.
De statuten van de Maasrunners, het Huishoudelijk Reglement en de Gedragscode kun je lezen en/of downloaden.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van A.V. Maasrunners eindigt op de dag dat de secretaris je afmelding heeft ontvangen. De contributieverplichting eindigt het einde van het kwartaal van afmelding. Het lidmaatschap van de Atletiekunie geldt altijd voor het hele kalenderjaar.